• Jaarvergadering 20 Juni a.s 20.30 uur

 • Belangrijke vergadering er moet een nieuw bestuur worden gekozen.

  Uitnodiging 

  Algemene Leden Vergadering vv Trekvogels 

  20 juni 2019

  20.30 uur

  Clubhuis vv Trekvogels

    Agenda 

  1. Welkom door de voorzitter, Jan Wijnia
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 29 november 2018
  4. Begroting seizoen 2019-2020
  5. Aftredende bestuursleden: toelichting
  6. Kiezen nieuw bestuur, waarvan Dagelijks Bestuur in functie: voorzitter, secretaris, penningmeester, naast 3 algemene bestuursleden. U bent uitgenodigd zich beschikbaar te stellen.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ALV 20 juni 2019

   

  Tijdens de vergadering van de Algemene Ledevergadering van Trekvogels zijn de volgende belangrijke onderwerpen aan de orde: begroting volgend seizoen, vertrek van 6 bestuursleden en de benoeming van nieuwe bestuursleden.

  De begroting zal door het bestuur twee weken voor de vergadering ter inzage worden gelegd gedurende openingstijden van het clubhuis in de bestuurskamer. Ook kunt u contact opnemen met de penningmeester, Marc Appelman (marcappelman@hotmail.com, 06 45 26 03 63), om de begroting in te zien indien de openingstijden niet schikken.

  Tijdens de vergadering zal door enkele aftredende bestuursleden worden verteld waarom zij aftreden.

  Vervolgens zal er een nieuw bestuur moeten worden samengesteld. Daarbij worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie benoemd. De andere bestuursleden verdelen hun taken in het bestuur. Ieder lid van Trekvogels kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie (bij secretaris Piet Geerts, piet.j.geerts@gmail.com, 06 37 29 64 78), of ter vergadering. Kandidaten moeten gesteund worden door tenminste 5 leden.

  De statuten van voetbalvereniging Trekvogels regelen onder meer de samenstelling en benoeming van het bestuur. De statuten staan op de website van de vereniging. De kandidaatstelling is als volgt, conform  artikel 9 (lid 2 en 3) van deze statuten:

  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Een kandidaatstelling kan door de algemene ledenvergadering worden afgewezen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

  Het huidige bestuur heeft wel gesproken met mogelijke kandidaten voor het bestuurslidmaatschap, maar heeft tevens besloten geen voordracht te doen. Dat betekent, dat tijdens de vergadering kandidaten naar voren kunnen worden gebracht met ondersteuning door vijf leden. Ter vergadering kunnen de kandidaten hun kandidatuur verder toelichten voor de ledenvergadering tot besluitvorming over gaat. 

   

  Jan Wijnia

  Voorzitter Trekvogels

  31 mei 2019

  Download hier de notulen van de vergadering van 29-11-2018

rfwbs-slide