• Jaarvergadering Donderdag 7 Dec 20.30 uur. Update met jaarverslag !!!!

 • Titel: Agenda ALV 7 december
   
  Beste leden,
   
  Op donderdag 7 december vindt weer een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De vergadering begint om 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur. De jaarstukken zullen uitgeprint aanwezig zijn en kunnen ter plaatsen worden gelezen. De notulen van de afgelopen ALV is online in te zien. 
   

   

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen 

  2. Verslag vorige vergadering 

  3. Jaarverslag 

  4. Financieel jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar 

  5. Verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie 

  6. Benoemen kascontrolecommissie  

  7. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting 

  8. Samenstelling bestuur, schema van aftreden vaststellen 

  9. Benoemen nieuw lid van de vertrouwenscommissie: Dirk Ottink 

  10. Presentatie nieuwbouwplannen door werkgroep nieuwbouw 

  11. Voorstel om krediet voor voorbereiding nieuwbouw vast te stellen 

  12. Vrijwilligers gezocht!! 

  13. Rondvraag 

  14. Sluiting 

rfwbs-slide